Referat fra styremøte 180109

Tilstede: Tor Volden, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Anne Lutterloh, Bodil Aamnes Mostue, Trond Evanger

Ikke tilstede: Sigurd Steinshamn

Møtested: Hjemme hos Trond

Saksliste:

1) Konstituering

2) Fordeling av oppgaver mellom Løypelaget og Hytteeierforeningen

3) Status og oppfølging av evt. løpende saker

4) Prioriteringer for arbeidet fremover

5) Møteplan

6) Evt.

1) Konstituering

Leder var valgt direkte av årsmøtet, mens styret konstituerte seg selv for de øvrige vervene. Styrets sammensetning er som følger:

Leder: Trond Evanger

Kasserer/styremedlem: Klara Jakobsen

Styremedlem: Tor Volden

Styremedlem: Svein-Olaf Hvasshovd

Styremedlem: Sigurd Steinshamn

Varamedlem: Anne Lutterloh

Varamedlem: Bodil Aamnes Mostue

Den nye styresammensetningen må meldes inn til Brønnøysundregistrene, og Trond tar seg av dette.  

2) Fordeling av oppgaver mellom Løypelaget og Hytteeierforeningen

Ved valgene på årsmøtene for de to foreningene i september 2017 ble det ved en misforståelse gjort en feil ved valg av kasserer, som i praksis medførte at Løypelaget stod uten kasserer etter valget.

Dette er i ettertid ordnet opp i, og Løypelaget har fått ny kasserer.

For å unngå tilsvarende for ettertiden og klargjøre prosedyrene ved valg, foreslår Hytteierforeningen følgende oppgavefordeling mellom styrene:

– Hytteeierforeningen og Løypelaget skal ha hver sin kasserer som velges ihht vedtektene for de to foreningene. Disse sørger bl.a. for løpende inn- og utbetalinger, og for regnskap for hver sin forening

– Medlemslistene må koordineres, og vi foreslår at Hytteeierforeningen håndterer medlemslistene og krever inn kontingenter for begge. I den grad det kommer innmeldinger og enkeltbetalinger direkte til Løypelaget koordinerer de to kassererne dette

– På årsmøtet var det spørsmål om Løypelaget skulle ha egen valgkomite eller om det bør være den samme for begge. Hytteeierforeningen mener det bør være en og samme valgkomite for begge foreningene, slik som i dag.

Trond tar opp dette med Løypelaget.

3) Status og oppfølging av løpende saker

3.1 Oppdatering av medlemslister

Styret ønsker at så mange som mulig av hytteeierne er medlem i hytteeierforeningen, og vi mener informasjon er sentralt i denne sammenhengen.

Medlemsregisteret må vedlikeholdes, og vi foretar en opprydding nå. Tor organiserer dette og Anne overtar deretter ansvaret for registeret. 

Ut fra den informasjon vi har om hytteeiere og kontaktadresser, er styret enige om å sende ut en e-post til samtlige for å orientere om hytteeierforeningen og det arbeidet som utføres. Samtidig vil vi også lage et informasjonsskriv som settes opp på postkassestativene.  Trond lager forslag til skriv.

3.2 Kontingent

Årskontingenten for både Hytteeierforeningen og Løypelaget foreslås holdt uendret, og betalingsinfo sendes ut så snart medlemsregisteret er oppdatert. Klara tar seg av dette.

3.3 E-post konto

Hytteeierforeningen har domenet ”storlidalen. no” med e-post adresser knyttet til dette. Styret er enige om at det mest praktiske er at bare kontoen post@storlidalen.no brukes utad slik at denne kan rutes til et medlem i styret som har ansvar for fordeling av henvendelser. Dette vil forenkle endringer i styresammensetningen over tid, og hjemmesiden vår oppdateres i henhold til dette etter at det er ordnet. Tor følger opp saken.

3.4 Nye arrangement

Det forrige styret gjennomførte tre arrangement for hytteeierne i fjor. Vi legger i år ikke opp til noe vinterarrangement, men prøver å få til et på sensommeren. Flere temaer ble diskutert, bla. fuglelivet i dalen, historisk jakt og fangstkultur, geologihistorien med mere. Det har kommet mange nye hytter i området de siste årene, og det er stemning for å gjenta Stig Bakkes geologivandring fra noen år tilbake. 

3.5 Rutebeskrivelse av skiturer

Stig Bakke ga for flere år ut et glimrende hefte med beskrivelse av mange skiturer i fjellene i Storlidalen. Denne er nå lagt ut i elektronisk form på facebook-gruppa ”Hytteeiere i Storlidalen”. Rutebeskrivelsene bør om mulig også være tilgjengelig fra hjemmesiden vår, og Svein-Olaf kontakter Stig Bakke om dette.

3.6 Fibernett

Telenor og Vitnet legger fiber i Storlidalen, noe som kan bety mye raskere internett for de som kan koples til dette. Tor tar kontakt med Vitnett for å undersøke hva dette betyr for hytteeierne. 

3.7 Feieravgift

Fra 2016 ble det innført lovfestet feieplikt for hytter, men det er fortsatt uklart hva som gjelder av regler, hvordan dette gjennomføres i praksis, betaling o.l. Bodil tar kontakt med Trøndelag brann- og redningstjeneste for å få avklart dette.

4) Prioriteringer

Dekket av punkt 3.

5) Møteplan

Neste møte blir tirsdag 10. april kl. 1900 hjemme hos Trond.

6) Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Trond Evanger

Styreleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *