Årsberetning Storli Hytteeierforening 2017

Årsberetningen gjelder for perioden 10. september 2016 – 9. september 2017.
1 Om Hytteeierforeningen
Storli Hytteeierforening er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med
registreringsnummer 1851430.
Styre og valgkomite
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Trond Evanger, Øvergeilan 2, 7089 Heimdal
Kasserer: Frode Vassenden, Kornblomstveien 24, 7050 Trondheim
Styremedlem: Arne Alnæs, Tussebakken 7, 6511 Kristiansund
Styremedlem: Sigurd Loe Steinshamn, Hjalmar Johansens vei 12, 7020 Trondheim
Styremedlem: Klara Jakobsen, Riddervolds gate 32, 7052 Trondheim
Varamedlem: Svein-Olaf Hvasshovd, Jakobstien 15, 7021 Trondheim
Varamedlem: Tor Volden, Stokkanhaugen 13, 7048 Trondheim
Valgkomiteen har bestått av Anne Strøm Nakstad og Per Johan Røttereng.
Medlemmer
Foreningen har pr 10. juli 107 betalende medlemmer.

Storlidalen løypelag
Løypelaget har tidligere vært en del av Hytteeierforeningen, men ble for noen år siden
skilt ut fra denne med eget registreringsnummer i Enhetsregisteret og eget styre.
Løypelagets aktivitet har derfor ikke vært en del av styrets virksomhet i perioden, og
rapporteres gjennom egen årsberetning og eget regnskap.

2 Hovedtrekk for virksomheten i 2016/2017
Møter
Det har vært avholdt fem styremøter: 08.10.2016, 06.12.2016, 14.02.2017, 06.05.2017
og 12.08.2017. To møter har vært holdt i Trondheim og tre i Storlidalen. Referat fra alle
møtene ligger på www.storlidalen.no som er foreningens hjemmeside.

Arrangement
En vesentlig del av styrets aktivitet har vært knyttet til å gjøre foreningen mere synlig
overfor medlemmene, og gjennomføring av fellesarrangement for hytteeierne har vært et
ledd i dette. Følgende arrangement har vært gjennomført:
Foredrag om snøskred og skredvarsling
28. januar 2017 ga Thore Stensberg og Frode Vassenden et interessant og

lærerikt foredrag på Bortistu om snøskredfare og varslingsrutinene som brukes i
Norge. Foredraget ble fulgt av en rekke illustrative bilder og eksempler fra
Storlidalen. Rundt 30 deltakere var til stede.
Omvisning på EVI skifabrikk
10. april arrangerte vi omvisning på EVI skifabrikk på Lønset hvor Endre Hals
hadde åpnet dørene og ga oss et innblikk i moderne skiproduksjon. Det ble en
meget spennende ettermiddag for ca. 40 deltakere.
Historisk vandring i Storligrenda
12. august var det duket for en lokalhistorisk lørdag på Bortistu hvor Leif
Helmersen levende fortalte om tidligere tiders liv i Storlidalen, både med
gårdshistorie som strekker seg tilbake til 1600-tallet, og med historie som strekker
seg mye lengre tilbake. Rundt 25 deltakere var tilstede.
Alle arrangementene er omtalt på storlidalen.no og på facebook-gruppa ”Hytteeiere i
Storlidalen”.
Andre saker
Styret har i tillegg løpende jobbet med flere saker gjennom året:
Septikktømming
Etter at kommunen overtok ansvaret for tømming av septikk blir tankene nå tømt
på vårparten i Storlidalen. Styret har hatt en dialog med kommunen idet vi mener
tømming på høsten vil være en bedre løsning for snørike Storlidalen. Vi har ikke
fått gjennomslag for å endre på dette, men det har blitt gjort endringer i rutinene
for tømmingen på vårparten slik at Storlidalen nå blir tatt senere i vårprogrammet.
Ingen skal behøve grave frem tankene.
Hjemmesidene www.storlidalen.no
Toralv Østvang som har lagt ned en formidabel innsats for å bygge opp sidene og
vært redaktør i en årrekke, har nå trukket seg fra denne oppgaven. Kristian Alnæs
har hatt denne oppgaven i inneværende periode og det har fungert godt. Med
hjemmesiden og facebook-gruppa ”Hytteeiere i Storlidalen” mener styret at vi har
gode informasjonskanaler i forhold til medlemmene.

Oppdatering av medlemslister
Styret har jobbet med oppdatering av listene som nå er mere komplette enn
tidligere, men trolig er det flere hytteeiere som ennå ikke står på listene.
Skitrasé
Det har vært et initiativ blant noen hytteeiere for opparbeidelse av ny skitrase
langs Hesjingveien som tilkomst til en del hytter der, og styret har diskutert dette
og sendt saken over til Løypelaget for videre vurdering i forhold til preparering.
Konklusjonen er at felles skitraséer prioriteres, og at denne løypa derfor ikke vil bli
preparert.

Flere arrangement
Styret har diskutert ulike arrangement for medlemmene, tre har blitt gjennomført,
men flere aktuelle tema ligger til vurdering for det neste styret.

3 Økonomi
Årets drift har gitt et overskudd på kr 7.335,55 som overføres til egenkapital.
Vi har nå en egenkapital i bank på kr 62.818,46.

Trondheim, den 20.08.2017
Trond Evanger
sign

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *