Årsberetning Storlidalen Løypelag

Styret i Løypelaget har i sesongen 2016-17 bestått av:
Liv Thommesen, Hytteeier, leder
Frode Vassenden, Hytteeier, kasserer
Erling Haug, Hytteeier
Amund Grimstad, Hytteeier
Hallvard Storli, Grunneier
Bente Vasli, Grunneier
Ola Storli, Grunneier

Det har vært avholdt to styremøter i perioden. På ett av styremøtene var Lønset IL representert
(John Torve). Dialog med Oppdal kommune, Lønset IL og forøvrig mellom styrets medlemmer
har foregått via e-mail og telefon.

1. Løypekjøring
Storlidalen Løypelag og Lønset IL har et godt samarbeid om løypekjøring i Storlidalen. Vi mottar
mange positiv tilbakemeldinger vedr. omfang og preparering av løypenettet og er svært
takknemlig for innsatsen som nedlegges av grunneiere og fastboende i så måte. Informasjon om
preparerte skispor kunngjøres på hjemmesida til Storlidalen hytteeierforening (www.
Storlidalen.no), skisporet.no, samt på facebook-sidene til Storli gard og Bortistu. Det er også
etablert en egen facebook-side for Skiløyper Lønset og Storlidalen. Link til disse finnes på www.
storlidalen.no.
Styret har mottatt henvendelser vedr spørsmålet om oppkjøring av nye løyper til hyttefeltene
tilhørende grunneier Ola Storli/ Thorvald Storli/Olaf Liabø.
Styret er av den oppfatning at dagens traséer dekker behovet for flertallet av hytteeierne/
skiløpere og at vi ikke har ressurser til utvidelse av løypekjøringen.
Tråkkemaskinen har fungert bra uten driftsstans. Maskinen er imidlertid 10 år gammel og innen
få år vil det være behov for ny maskin. Spørsmålet om hvordan finansiere dette vil bli fulgt opp
(avsetning til ny maskin /ny innsamling/ sponsing /leasing avtale mm). Løypelaget har
kontinuerlig dialog med Lønset IL vedr kostnadene/ drift til tråkkemaskinen.
Styret har fått spørsmål vedr. prioritering (og rekkefølge) av hvilke løyper som skal kjøres opp.
Styret mener at prioriteringen fortsatt bør gjøres av løypekjørerne (væravhengig), men godt
besøkte traseer vil bli prioritert. Ved rasfare vil utsatte steder ikke bli brøytet. Tidspunkt på
døgnet for løypekjøring vurderes også av sjåførene. Det kan ikke forventes at det til enhver tid
er ny-oppkjørte skiløyper, dette har vi ikke ressurser til.

Nye hytter og hyttefelt fører til behov for nye veier som kan komme i konflikt med eksisterende
skitrasé. Styret har hatt og vil ha en pågående dialog med grunneiere og Oppdal kommune vedr.
dette. Vår høringsuttalelse ble tatt hensyn til når det gjaldt Gjelhaugtrøa hyttefelt.

2. Økonomi
105 medlemmer av Storlidalen Løypelag har betalt kontingent for 2017. I 2016 hadde vi 107
betalende medlemmer. Utgifter til løypekjøring har for sesongen 2016-2017 vært kr 152 000
(inkluderer både tråkkemaskin og skuterkjøring; se resultatregnskapet), mens inntektene i
samme periode har vært kr 121 000. Vi har også denne sesongen hatt et større forbruk enn
inntekter. En saldo på kr 88 000 gjør at økonomien likevel er god, men vi bør sørge for flere
inntekter i årene som kommer skal dagens løypenett opprettholdes.
Avtalen Løypelaget har med Driva Kraft er reforhandlet (5 års kontrakt; kr 55 000/år).
Grunneiere Ola Storli, Arnt Vasli og Helge Dørum støtter Løypelaget på tilsammen kr 10 000.
Videre har vi mottatt sponsing fra Coop Oppdal, Sparebank 1 Oppdal og Oppdal
Næringsforening på tilsammen kr 15 000. Styret har opprettet Vipps konto for frivillig støtte til
«Storlidalen Løypelag». Det er satt opp skilt ved starten av skiløypene fra Storli (mot Halsen og
mot Tovatnan) og fra Bårdsgarden, med anmodning om et frivillig bidrag, og med info om
betaling via Vipps.
Lønset IL og Løypelaget søkte sammen Oppdal kommune om kr 80 000 til løypekjøring og fikk
innvilget kr 50 000. Beløpet fordeles med kr 10 000 til Løypelaget.

3. Dugnad – rydding av skitrasé
Det ble foretatt dugnad/ rydding i skitraséen i forbindelse med årsmøtene i 2016. Ca 15

personer møtte opp for rydding i området Storli- Bårdsgarden, Storli- Vassenden og Storli-
Tovatnan. Det vil være årlig behov for dugnader (sted/omfang meldes av grunneiere) og styret

oppfordrer alle til å delta.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *