Hytteeierforening med mange aktiviteter

Denne artikkelen ble publisert på de gamle nettsidene til Storli Hytteeierforening i 2006 og skildret virksomheten i hytteeierforeningen de godt og vel 10 årene som da var gått siden foreningen ble startet. Artikkelen var ført i pennen av den første styrelederen i hytteeierforeningen, Olav Gautefall.

(Foto: Toralv Østvang)

9. juli 2006: Oppkjøring av skiløyper om vinteren, tynningsfiske om sommeren, initiativ for bedre radio-, TV- og mobiltelefon-forhold i Storlidalen, engasjement i kampen for bedre vegstandard i Storlidalen. Dette er bare noe av det Storli Hytte-eierforening har beskjeftiget seg med siden starten i 1995. Foreningens første formann, Olav Gautefall, har foretatt et dypdykk i foreningens arkiver og protokoller. Her presenterer han Storli Hytteeierforenings historie i kortformat:

Foreningen ble dannet etter initiativ fra Thorvald Storli, den gang hytteeier, nå grunneier i dalen. Vi kom sammen på «fotballplassen» påskeaften 15. april 1995. Det var 17 hytter representert. På det møtet ble det valgt et interimsstyre.

Hovedmålsettingen var at hytteeierforeningen skulle fungere som en interesseforening for hytteeierne vis-à-vis grunneierne, Oppdal kommune og andre offentlige instanser. Dessuten ble det ansett som viktig å komme med innspill overfor grunneierne om saker av felles interesse. Interimsstyret hadde som sin viktigste oppgave å utarbeide vedtekter for foreningen.

Stiftelsesmøte ble avholdt lørdag 30. september 1995 i Bortistu Storli. 38 personer fra 22 hytter deltok. Vedtektene for foreningen ble vedtatt på årsmøtet året etter, i 1996.

Foreningen har vært engasjert i følgende prosjekter:

 • I juni 1996 ble det avholdt dugnad på «fotballplassen». Den ble ryddet for busker og trær, jevnet og planert. Det ble således godt egnet for sosiale sammenkomster, så som grillparty og lignende.
 • Foreningen tok i 1996 initiativ overfor grunneierne vedrørende forvaltning og utnyttelse av fiskeressursene i Ångardsvatnet og Dalsvatnet. Foreningen ble invitert til en temadag om dette i august 1996 i regi av Lønset Grunneierlag og Program Kyst og Fjell i Midt-Norge. To fra styret deltok.
 • Foreningen var med å stifte Storlidalen Løypelag. Dette laget ble stiftet spesielt fordi en hytteeierforening (definert som velforening) ikke kan få dispans for organisert oppkjøring av skispor i landskapsvernområdet. Foreningens medlemmer har de siste årene betalt 200 kroner årlig som et påslag på medlemskontingenten.
 • I 1997 ble det opprettet et postkasseutvalg som fikk som oppgave å sette opp postkassestativ. Stativene ble satt opp ved dugnad tre helger i oktober 1999.
 • Foreningen var med på å øve press på mobiltelefonselskapene for å få bedre dekning. I dag er det 100 % dekning i dalen, både fra NetCom og Telenor.
 • I august 1998 hadde styret et møte med Oppdal kommune. Følgende saker ble diskutert: Kommuneplan, atkomst til hyttene, vann og kloakk, avfall og renovasjon, parkering og offentlig toalett.
 • Tynningsfiske etter røye i Ångardsvatnet. Foreningen deltok aktivt i dette prosjektet i 1997-1998.
 • De spesielt dårlige radioforholdene ble tatt opp med Norkring. Radioforholdene er nå brukbare (P1 og P2). TV er fortsatt dårlig. Dessuten får en inn kun NRK1.
 • I 1999 var foreningen representert i møte med aksjonsgruppen Bedre veg i Storlidalen. Foreningen har siden deltatt på diverse møter med kommunen og andre offentlige instanser.
 • I 2000 tok styret opp overfor Oppdal E-verk den ustabile strømleveransen. I 2005 ble arbeidet med å forsterke linjenettet startet.
 • Høsten 2001 ble det arrangert dugnad med rydding av turstier. Flere medlemmer sammen med grunneiere deltok.
 • Foreningen har spilt en aktiv rolle når det gjelder utbygging av veger i hytteområdet. Foreningens leder har deltatt på en rekke årsmøter i de forskjellige veglagene.
 • I 2003 tok foreningen opp med kommunen plassering av avfallscontainere. Det var ikke ønskelig å få disse plassert inne i hytteområder. Siden er det opprettet et returpunkt for avfall ved grustaket nær Kåsa.
 • Styrets leder har flere ganger i 2004-2006 vært i dialog med grunneiere vedrørende utlegging av nye hyttetomter.
 • Foreningen har bedt om å bli høringsinstans når kommunen legger ut nye hytteplaner uten at foreningen har fått gjennomslag for dette.

På grunn av de mange grunneierne har ikke foreningen meldt seg inn i noen landsomfattende forening.

Foreningen hadde ved stiftelsen 53 medlemmer, i 2006 har foreningen 73 medlemmer.

Leder i foreningen i perioden 1995-2001 var undertegnede. Per Vinje har vært leder av foreningen siden 2001.

– Olav Gautefall

(Merknad: Artikkelforfatteren, Olav Gautefall, døde i september 2007. –webansvarlige)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *