Styremøte i Storli hytteeierforening 10. april 2018

Tilstede: Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Svein-Olaf Hvasshovd, Anne Lutterloh, Bodil Aamnes Mostue, Trond Evanger

Ikke tilstede: Tor Volden

Møtested: Hjemme hos Trond

Saksliste:

1) Referat fra forrige styremøte

2) Hjemmesiden

3) Status og oppfølging av løpende saker

4) Neste møte

5) Eventuelt

1) Referat fra forrige styremøte

Referatet fra styremøte 9. januar 2018 ble godkjent uten kommentarer.

2) Hytteeierforeningens hjemmeside

Informasjonsflyten til medlemmene ble diskutert. Styret er som tidligere av den oppfatning at både hjemmesidene våre, storlidalen.no, og facebook-gruppa Hytteeiere i Storlidalen, fungerer godt som informasjonskanaler for foreningen. 

Alle saker som skal kunne gjenfinnes senere må publiseres på storlidalen.no, mens fb-gruppa er fin for å nå ut med mere kortsiktig informasjon og for meningsutveksling.

Storlidalen.no er hytteeierforeningens egen hjemmeside, mens facebookgruppen administreres av andre.

3) Status og oppfølging av løpende saker

3.1 Oppdatering av medlemslister

Medlemsregisteret er blitt betydelig oppgradert i vinter, men fortsatt mangler en del informasjon, spesielt e-postadresser som ikke gjelder lenger.

Styret er enige om å ta opp dette til felles gjennomgang senere i år. 

Det er sendt ut et informasjonsskriv til alle i medlemsregisteret med orientering om forenings arbeid.

3.2 E-post konto

Hytteeierforeningen har domenet ”storlidalen. no” med e-post adresser knyttet til dette. Styret er enige om at det mest praktiske er at bare kontoen post@storlidalen.no brukes utad slik at denne kan rutes til et medlem i styret som har ansvar for fordeling av henvendelser. 

3.3 Nye arrangement

Nye arrangement for hytteeierne ble diskutert. Svein-Olaf tar kontakt med Stig Bakke for å gjenta hans geologivandring fra noen år tilbake. Vandringen foreslås lagt til august, og Svein-Olaf diskuterer dato med Stig. Planlegging av vandringen tas pr 

e-post.

Det var også stemning for å arrangere et skredkurs til vinteren, gjerne i forbindelse med vinterferie eller påske. Tor Olav Nålsund eller en tilsvarende kapasitet foreslås leid inn til arrangementet.  

Styret foreslår også å kontakte Endre Hals med tanke på å gjenta omvisningen på EVI skifabrikk som var svært populær forrige gang.

Botanikk og ornitologi ble også foreslått som aktuelle foredrag/turer, og styremedlemmene undersøker i første omgang uformelt for å få en føling med hva som er mulig å få til. Et eventuelt arrangement blir antakelig ikke før til neste sommer.

Omvisning på Bårdsgården´s Tørris-utstilling ville vært svært interessant, og kan være et fremtidig arrangement.

3.4 Feieavgift

Bodil har innhentet informasjon fra Trøndelag Brann- og Redningstjeneste om den nye feieordningen som ble innført fra 2016. Det er lagt en plan for feiing av hytter i Storlidalen i 2019, og styret legger ut mere informasjon om dette på storlidalen.no.

4) Neste møte

Neste møte blir tirsdag 21. august kl. 1900 hjemme hos Trond.

Årsmøtet foreslås lagt til 8. september. Trond koordinerer dette med Løypelagets årsmøte.

5) Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Trond Evanger

Styreleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *