Styremøte i Storli hytteeierforening 14. februar 2017

Tilstede: Tor Volden, Frode Vassenden, Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Trond Evanger, Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs på telefon, Kristian Alnæs på telefon under sak 2.

Ikke tilstede:

Møtested: Hjemme hos Evanger/Myhre, Øvergeilan 2

Saksliste:

1) Godkjenning av referat fra styremøte 06.12.2016

2) Hjemmesidene våre

3) Status og oppfølging av løpende saker

4) Eventuelt

1) Godkjenning av referat fra styremøte 06.12.2016

Referatet ble godkjent uten kommentarer

2) Hjemmesidene våre, storlidalen.no

Toralv Østvang som har gjort en formidabel jobb med å utvikle hjemmesidene våre, og som også har vært journalist og redaktør, har nå trukket seg tilbake og overlatt ansvaret til styret. Styret takker Toralv for innsatsen som har vært av stor betydning for foreningen og til stor glede for hytteeierne i Storlidalen. Vi har fått en god plattform å bygge informasjonsvirksomheten videre på.

Kristian Alnæs overtar det tekniske/operative ansvaret, mens styret sørger for stoff og innlegg som skal publiseres. Stoffet sendes ferdig skrevet til Kristian som publiserer det.

Kontaktinformasjon for Kristian:

  • telefon: 911 21 974
  • e-post: kristianalnaes@gmail.com

I utgangspunktet vil sidene være en informasjonskanal mellom styret og medlemmene. Men styret er enige om at sidene er for bra til bare å brukes til dette, og vi vil prøve å jobbe aktivt for å publisere stoff som kan ha allmenn interesse. Hver enkelt oppfordres til skrive artikler og legge ut bilder, og både store og små nyheter er velkomne.

Vi vil ha en lav terskel  rent formelt, og en så enkel saksgang som mulig, for publisering av artikler. Styret ble enig om at den som skriver en artikkel sender den for kommentar til en av de andre i styret, og deretter sendes den til Kristian. Skulle det være innlegg som en tror kan oppfattes som kontroversiell i en eller annen sammenheng, bør artikkelen distribueres til hele styret før publisering.

En viktig informasjon vi har på sidene er status for løypekjøring. Tråkkemaskina er nå koplet opp mot skisporet. no, og vi legger inn en link til denne slik at GPS-basert status er tilgjengelig til enhver tid. Men i tillegg vil vi fortsette oppfølgingen når det gjelder løypekjøring med scooter, og oppdatere meldingene manuelt på sidene våre som før.  Dette gjelder først og fremst løypene rundt Lorthøa og til Måssahaugen. Frode har satt Kristian i direkte kontakt med Arnt Vasli (etter møtet) og de følger opp dette direkte.

2) Status og oppfølging av løpende saker

2.1 Tømming av septik

Tømmeplanen styres av Oppdal kommune som ikke har svart på vår henvendelse om endring i rutinene. Arne følger opp og tar ny kontakt med kommunen.

2.2 Foredrag om skredvarsling

Thore Stenberg og Frode Vassenden holdt et flott og interessant foredrag om skredvarsling på Varsom.no, og demonstrerte bruken av varslingssystemet.

Det var 27 fremmøtte som fikk glede av foredraget som ble holdt på Bortistu lørdag 28. januar. Styret er fornøyd med både arrangementet og oppmøtet.

2.3 Besøk på EVI skifabrikk

Klara følger opp saken og tar kontakt med Endre Hals som tidligere avtalt. Vi foreslår lørdag i en av de to siste helgene før påske, eller mandag/tirsdag/onsdag i påskeuka som aktuelle dager for foredraget. Kl 1700 tror vi kan være et ok tidspunkt.

2.4 Skirenn Storli-Lønset

Oppfølgingen av dette ligger nå hos Lønset IL, og vi gjør ikke mer med saken.

2.5 Fellesturer

Saken ble ikke diskutert.

2.6 Oppdatering av medlemslister

Det er fortsatt mange som ikke har betalt medlemsavgiften, og vi må fortsette arbeidet med å informere om hytteeierforeningen. Vi tror kanskje at mange ikke er klar over hytteeierforeningens eksistens og oppgaver, og at dette er en årsak til at en del ikke er medlem.

Trond lager et utkast til tekst for en informasjonsplakat vi prøver å henge opp på postkassestativene og på infotavlene. Her bør det være kortfattet info om foreningen og hvordan en blir medlem. Likedan bør vi se på om vi kan tydeliggjøre et felt ”Bli medlem” på hjemmesidene.

Trond sjekker også med Bortistu og Olaf Liabø om mulig tilgang til ”deres” nye hytteeiere.

2.7 Historiske vandringer

Svein-Olaf har snakket med Leif Helmersen om en rundtur i nærområdet med informasjon om gamledager i Storligrenda. Han vil kunne fortelle om forskjellige husmannsplasser, løer, setre og hvilke gårder de hørte til , landbruket, ferdselsveier osv.

Styret er enige om at vi følger opp dette nærmere sommeren, og det samme gjelder geologitur med Stig Bakke.

2.8 Preparering av skitraséer, Løypelagets arbeid

Løypelaget har besluttet at transportløyper til hytter ikke vil prepareres fordi de innenfor sine budsjetter må prioritere løypene som flest mulig vil ha glede av. Det betyr at den nye traséen parallelt med Hesjingveien ikke vil preparert. Det er også foreslått en trasé øst for Hesjingveien opp til hovedløypa fra Storli til Halsen, men foreløpig er ikke denne realisert. Det er ikke lagt opp til preparering av andre traséer enn tidligere.

Frode vil undersøke med løypelaget om det settes av midler for fremtidige større reparasjoner av tråkkemaskinene, og mer generelt om hvordan overheaden fra løypekjøringen disponeres.

Domus Oppdal er ny sponsor til løypekjøringen, og både Domus Oppdal og Oppdal E-verk skal inn på hjemmesidene våre med sponsorlogoer.

Videre er det opprettet en Vipps-konto for frivillig løypetilskudd. Dette blir det informert om på P-plassene og det er bestilt skilt.

3) Eventuelt

Neste styremøte blir lørdag 6. mai kl 17.00 på hytta til Trond i Sandbekkveien.

Trond Evanger

Styreleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *