Styremøte i Storli Hytteeierforening 2020-01-22

Til stede: Randi Nyjordet, Svein-Olaf Hvasshovd, Laila Grøthe og Bodil Aamnes Mostue 

Fraværende: Tor Volden, Terje Bygland Nikolaisen og Johan Fossli

Sted: Hjemme hos Bodil

Referent: Bodil

Agenda:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Orientering om henvendelser til styret
 3. Status og oppfølging av løpende saker
 4. Postkasser v/ Svein-Olaf
 5. Hytteveier som krysser skiløype
 6. Gjevilvassveien
 7. Innkommen sak fra hytteeier.
 8. Eventuelt
 9. Neste møte

Referat:

 1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent.

 • Orientering om henvendelser til styret 

Det ble gitt en orientering om henvendelser til styret som spørsmål om parkeringsplasser, kollektivtilbud, medlemskap, reklame og spørsmål om planer i Storlidalen.

Vedtak: 

 • Informasjon om parkeringsplasser og tilbudet om å reise med skolebussen legges ut på nettsidene våre. 
 • Laila snakker med Linda Mai Helmersen om status for å bedre kollektivtilbudet. 
 • Status og oppfølging av løpende saker

Toralv Østvang har vært behjelpelig med å utarbeide en demo av nettsidene. Det gjenstår å utarbeide en bruksanvisning for å legge inn og slette informasjon. 

Vedtak: Østvang får en påskjønnelse for godt utført jobb. Ansvarlig: Bodil

 • Post i årsregnskapet det ble stilt spørsmål til på årsmøtet

Innholdet i posten er avklart med tidligere kasserer og redegjort for i referat fra styremøte 2019-11-06.

Vedtak: Støtte til Storliaden skilles ut som egen post i fremtidige årsregnskap.

 • Informasjonsskriv om Storli hytteeierforening

Forslag til informasjonsskriv som Laila sendte til styret i forkant av møtet ble godtatt. 

Vedtak: 

 • Nett- og epostadresse (post@storlidalen.no) tilføyes i infoarket. Ansvarlig: Laila
 • Infoarket henges opp på oppslagstavler og postkassestativ i Storlidalen vest for Dalsvannet og hos Storli og Bortistu. Ansvarlig: Laila
 • Medlemslister og verving av medlemmer

Medlemslistene ble oppdatert i forhold til informasjon om personer som ikke lenger er hytteeiere.

Vedtak: Alle oppfordres til å verve nye og gamle hytteeiere som ikke er medlemmer.

 • Utsending av medlemskontingent

Tekst til innhold i epost for innkreving av medlemskontingent ble utarbeidet.

Vedtak: Innkreving av kontingent sendes medlemmer per epost før vinterferien med betalingsfrist 2 uker. Ansvarlig: Randi

 • Aktiviteter for hytteeiere i Storlidalen førstkommende år

Leif Helmersen har sagt seg villig til å berette historiefortellinger fra Storlidalen på et arrangement på Bortistu. 

Vedtak: Dato for historiefortellinger og dugnad på Storli kulturminnesti og om disse arrangementene bør samkjøres, avtales med Leif og Linda Mai Helmersen. Ansvarlig: Laila.

 • Postkasser

Jan Storli har og kan lage nye postkasser etter behov. Per i dag har han 2 sett på lager. Hvert sett består av tre postkasser (dvs. 6 postkasser på lager). 

 • Hytteveier som krysser skiløype. 

Svein-Olaf ble forhindret i å delta på Løypelagets årsmøte og fikk dermed ikke diskutert problemstillingen. 

Vedtak: Amund Grimstad, leder for Løypelaget, inviteres til neste styremøte 10. juni for å orientere om Løypelaget. Ansvarlig: Bodil 

 • Gjevilvassveien 

Det ble reist spørsmål om hytteeierforeningen skal utarbeide en solidaritetsuttalelse om brøytekonflikten i Gjevilvassdalen. 

Vedtak: Dette vil ikke bli gjort, da en slik uttalelse ligger utenfor vårt mandat, jf. Storli hytteeierforenings vedtekter. 

 • Innkommen sak fra hytteeier

En hytteeier anmoder hytteeierforeningen å spørre grunneierne om hva slags tanker/strategier/planer de har for den indre delen av Storlidalen (nordvest for Ångårdsvannet). Vedtak: Vi ber innsender konkretiserer nærmere hvilke spørsmål som ønskes besvart. Ansvarlig: Bodil

 • Eventuelt

Ingen saker.

 • Neste møte

Onsdag 10. juni kl 19 hos Bodil 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *