Styremøte i Storli hytteeierforening 2020-06-10

Til stede: Amund Grimstad (delvis), Randi Nyjordet, Svein-Olaf Hvasshovd, Laila Grøthe Terje Bygland Nikolaisen, Johan Fossli og Bodil Aamnes Mostue

Fraværende: Tor Volden
Sted: Videomøte
Referent: Bodil

Agenda:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Orientering fra løypelaget v/Amund Grimstad
 3. Orientering om henvendelser til styret
  • Brøyting
  • Webkamera
  • Hjertestarter
 4. Status og oppfølging av løpende saker
 5. Årsmøte – forberedelser
 6. Korona – diskusjon rundt håndtering
 7. Eventuelt
 8. Neste møte

Referat:

 1. Referatet fra forrige møte ble godkjent.
 2. Amund Grimstad orienterte om løypelaget. Hytteeierforeningen ønsker å ha god kontakt med løypelaget og inviterte styreleder for å bli oppdatert på deres forening.
 3. Orienteringer om henvendelser til styret
  • Styret har mottatt epost fra en hytteeier hvor styret oppfordres til å kontakte brøyter/grunneiere og de som bestiller brøyting slik at det tilrettelegges for skiløpere som krysser hytteveier, med tilstrekkelig snø og lave brøytekanter ved krysningspunkt. Styreleder Amund Grimstad meddelte at han har tatt opp dette med Hallvard Storli og vil snakke med Arnt Vassli når det gjelder løypelagets løyper. For andre løyper som krysser hytteveiene anmoder styret i hytteeierforeningen hvert enkelt veilag å ta opp dette med sin brøyter.
  • Det er flere webkamera i Storlidalen. Det har kommet forespørsel om hytteeierforeningen kan være med å dele utgifter knyttet til drift. Styret vedtok å ikke gi slik økonomisk støtte.
  • Hjertestarter. Styret er forespurt om å bidra med delbeløp for å dekke driftsutgifter til hjertestarteren de fastboende har anskaffet og arrangering av infomøte/kurs i bruk av hjertestarter. Styret vil prøve å få til et arrangement for hytteeiere og fastboende med informasjon og bruk av hjertestarteren, med bidrag fra fagpersoner blant hytteeierne.
 4. Status og oppfølging av løpende saker
  • Nettsidene våre (www.storlidalen.no)
   • Toralv Østvang har nedlagt mange timer med å få nettsiden vår operativ igjen etter lang nedetid. Han har også utarbeidet en detaljert veiledning for å drifte siden. Hytteeierforeningen vil gi en liten oppmerksomhet for vel utført jobb.
   • Vår nettsideredaktør Svein-Olaf vil nå ha hovedansvaret for å legge ut informasjon på nettsiden vår.
  • Informasjonsskriv om Storli hytteeierforening er sendt til medlemmene med epost og lagt ut på hjemmesidene våre.
  • Historietime med Leif Helmersen er planlagt lørdag 20. juni ca kl 17.15. Historietimen kombineres med dugnad for å rydde kulturstien. Oppmøte kl 12 i Bortistu. Bortistu spanderer middagen og drikke etter dugnaden. Hytteeierforeningens medlemmer blir orientert per epost.
 5. Årsmøte – forberedelser
  • Innkalling til årsmøtet 12. september må sendes ut senest 14 dager før møtet. Styreleder lager årsberetning og kasserer ferdigstiller regnskap som legges ved innkallingen. Av smittevernhensyn vil vi be alle deltakere om å gi beskjed på forhånd.
 6. Korona. Styret diskuterte hytteforbudet som ble iverksatt som følge av korona, men som nå er opphevet.
 7. Eventuelt: Ingen saker.
 8. Neste møte: Årsmøte 12. september kl 17 på Bortistu.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *