Styremøte i Storli hytteeierforening 6. desember 2016

Styremøte i Storli hytteeierforening 6. desember 2016

Tilstede: Tor Volden, Frode Vassenden, Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen, Trond Evanger

Ikke tilstede: Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs

Møtested: Hjemme hos Evanger/Myhre, Øvergeilan 2

Saksliste:

1) Godkjenning av referat fra styremøte 08.10.2016

2) Status og oppfølging av løpende saker

3) Eventuelt

1) Godkjenning av referat fra styremøte 08.10.2016

Referatet ble godkjent uten kommentarer

2) Status og oppfølging av løpende saker

2.1 Tømming av septik

Det er Miljøservice AS som har ansvar for tømmingen.  Arne har kontaktet dem for å undersøke muligheten for å få flyttet tømmetidspunkt fra våren til høsten, gjerne september/oktober.

Det viser seg at tømmeplanen styres av Oppdal kommune, og Arne har sendt en henvendelse dit for å forespørre kommunen om saken. Vi venter på tilbakemelding fra kommunen.

2.2 Foredrag om skredvarsling

Storlidalen har flere rasutsatte områder som det er viktig å ta hensyn til vinters tid. Det eksisterer imidlertid et generelt varslingssystem for skredfare, og Klara har snakket med Thore Stensberg om snøskredvarslingen på nettstedet Varsom.no. Thore har sagt seg villig til å holde et foredrag om skredvarslingen og demonstrere bruken av nettstedet med utgangspunkt i forholdene i Storlidalen.

Klara og Frode følger opp dette, og vi tar sikte på å invitere til et foredrag om temaet på Bortistu. Vi planlegger ut fra at tidspunktet blir lørdag 28. januar kl. 1500. Da kan folk komme direkte fra tur og få med seg foredraget på vei hjem, samtidig som en kan ta en øl eller annet med hyttenaboer på Bortistu.

Annonsering av arrangement gjøres både på hjemmesiden vår og på facebookgruppa for hytteeiere i Storlidalen. Facebookgruppa er antakelig en effektiv kanal fordi vi da kan få tilbakemelding på arrangementet i forkant og få en viss føling med stemningen.

2.3 Besøk på EVI skifabrikk

Klara har snakket med Endre Hals om et foredrag om skifabrikken på Lønset eller besøk/omvisning der. Han var positiv til dette og det kan være aktuelt å lage et arrangement på fabrikken på Lønset mellom vinterferien og påska.

Vi følger opp saken litt senere etter at vi har avholdt skredarrangementet i januar.

2.4 Skirenn Storli-Lønset

Arne har snakket med Jon Torve i Lønset IL om et slikt arrangement som da evt. blir en variant av det tidligere Innerdalsrennet, men i en kortere og enklere utgave. De har diskutert saken og den ligger til videre vurdering og oppfølging fra Lønset IL sin side. Lønset IL må være den som evt. arrangerer rennet.

2.5 Fellesturer

Saken ble diskutert og styret var enig om at dette kan være et spennende tiltak, spesielt med toppturer som tema. En er imidlertid enige om å avvente saken inntil videre.

2.6 Oppdatering av medlemslister

Frode orienterte om et tiltak i regi av Løypelaget hvor Frode, Liv Thommesen og Amund Grimstad har kontaktet en del hytteeiere direkte med tanke på medlemskap. Vi har også fått flere innmeldinger i det siste, og trolig er dette på bakgrunn av dette initiativet.

Trond har kontaktet Linda Maj Helmersen som vil oversende en oversikt over ”deres” hytteeiere.

Styret var også enig om at Frode oversender oversikten over medlemmer til resten av styret, slik at hvert enkelt styremedlem kan følge opp og ta initiativ i forhold til hytteeiere de kjenner og som ikke er medlem. Vi tror kanskje at mange ikke er klar over hytteeierforeningen og at dette er en viktig årsak til at en del ikke er medlem. Frode vil også informere om saken på facebookgruppa for hytteeiere i Storlidalen.

2.7 Historiske vandringer

Trond har diskutert historiske vandringer som for eksempel løe-vandring med historier om  husmannsplasser, vandring til dyregraver og fangstplasser, samt seterdrift på Tovatna, med Linda Maj Helmersen. Bortistu kan stille med kjentmann for slike turer (Leif Helmersen), og har hatt tilsvarende arrangement tidligere. Styret er enige om at saken stilles i bero til sommeren når dette kan bli aktuelt å arrangere. Også evt. geologitur med Stig Bakke avventes til sommeren.

2.8 Ny skitrasé ved Hesjingveien

Det er ryddet trasé for en ny skiløype parallelt med Hesjingveien. I forhold til spørsmålet om preparering av denne traséen vil Løypelaget vurdere dette, og Frode har sendt saken over til dem. Løypelaget vil trolig gjøre en helhetsvurdering av ressursbruken når det gjelder preparering av løyper, og transportløyper til hytteområder vil trolig ikke kunne prioriteres. Dette følges imidlertid opp av Løypelaget.

2.9 Hjemmesidene

Trond følger opp med Toralv Østvang når det gjelder muligheter for tydeligere informasjon om hytteeierforeningen som omtalt på forrige møte.

3) Eventuelt

3.1 Vipps-betaling til Løypelaget og for parkering

Frode orienterte om en pågående aktivitet i Løypelaget hvor Hytteeierforeninga oppretter konto med Vipps-løsning i DnB for Løypelaget. Hensikten er at enkeltpersoner som bruker løypene og ikke er medlem, kan gi frivillig støtte med Vipps til løypekjøringen når de benytter løypene.

Styret vil også foreslå for Ola Storli at betalingen på parkeringsplassen på Storli kan gjøres via Vipps. Vi foreslår også at det kan innføres et alternativ med årskort for parkeringen. Med betaling via Vipps kan kvittering legges i vinduet som før ved at det anføres på betalingskonvolutten at det er betalt med Vipps. Frode snakker med Ola om saken.

3.2 Neste møte

Neste styremøte blir tirsdag 14. februar kl 18.00 hjemme hos Trond Evanger i Trondheim. Arne Alnæs deltar på telefon.

Trond Evanger

Styreleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *