Styremøte i Storli hytteeierforening 6. mai 2017

Tilstede: Frode Vassenden, Svein-Olaf Hvasshovd, Arne Alnæs, Trond Evanger

Ikke tilstede: Tor Volden, Sigurd Steinshamn, Klara Jakobsen

Møtested: Hytta til Evanger/Myhre i Sandbekkveien

Saksliste:

1) Godkjenning av referat fra styremøte 14.02.2017

2) Status og oppfølging av løpende saker

3) Eventuelt

1) Godkjenning av referat fra styremøte 14.02.2017

Referatet ble godkjent uten kommentarer

2) Status og oppfølging av løpende saker

2.1 Hjemmesidene, storlidalen.no

Sidene fungerer nå godt med Kristian Alnæs som teknisk ansvarlig for sidene, og styret som ansvarlig for publisering av artikler og informasjon forøvrig.

Løyperapporteringen foregår nå ved at løypemaskinen logges direkte på Sksiporet.no, og preparering av løyper med skuter legges ut på facebook-gruppa Skiløyper Lønset & Storlidalen. Her legger løypekjørerne også ut kommentarer og annen relevant informasjon fortløpende, både når det gjelder skuterkjørte løyper og kjøring med løypemaskinen. Det er link til begge på Storlidalen.no.

Styret er av den oppfatning at dette fungerer godt, informasjon om løypepreparering er tilgjengelig umiddelbart via disse to kanalene og det er ingen forsinkelse knyttet til publisering på Storlidalen.no.

2.2 Tømming av septik

Styret har gjennom høsten og vinteren vært i dialog med Oppdal kommune om endring av tidspunkt for tømming av septiktankene, men kommunen har ikke vært villig til å endre dette. Styret ønsker fortsatt at tankene tømmes om høsten i stedet for på våren, og Arne tar kontakt med kommunen på nytt for å ta opp saken igjen. 

Nå er det planlagt tømming i uke 20-22, og da vil trolig de fleste tankene ikke være tilgjengelige ettersom veiene ikke er åpne ennå. Arne tar opp dette samtidig.

Det er også informert om saken på Storlidalen.no

2.3 Besøk på EVI skifabrikk

Hytteeierforeningen arrangerte besøk på EVI skifabrikk mandag i påskeuka. Det var stort oppmøte, bortimot 40 personer var tilstede, og omvisningen og orienteringen som Endre Hals ga var svært interessant.

Styret er godt fornøyd med både arrangementet og oppmøtet, og takker Endre Hals for en flott ettermiddag.

2.4 Oppdatering av medlemslister

Styret ønsker at så mange som mulig av hytteeierne er medlem i hytteeierforeningen, og vi mener informasjon er sentralt i denne sammenhengen.

Vi har fått tilgang på oppdaterte adresselister fra Bortistu. Ut fra den informasjon vi har om hytteeiere og kontaktadresser nå, er styret enige om å sende ut en e-post til samtlige for å orientere om hytteeierforeningen og det arbeidet som utføres. Samtidig vil vi også lage et informasjonsskriv som settes opp på postkassestativene. 

I skrivet nevner vi også postkassestativene, vi er usikre på om nye hytteeiere er klar over denne muligheten og om behovet er dekket.

2.5 Historiske vandringer

Styret er enig om å arrangere en historisk vandring i dalen, slik som diskutert på tidligere møter. Leif Helmersen har sagt seg villig til å være med på en rundtur i nærområdet med informasjon om gamle dager i Storligrenda. Han vil kunne fortelle om forskjellige husmannsplasser, løer, setre og hvilke gårder de hørte til, utgarden i lia, landbruket, ferdselsveier osv. 

Svein-Olaf kontakter Helmersen for å konkretisere og planlegge arrangementet. Styret foreslår at vandringen gjennomføres lørdag 12. august. 

3) Eventuelt

  • Flere forslag til arrangement ble diskutert. 

Tidligere har gjentakelse av geologivandringen med Stig Bakke vært diskutert, og det står fortsatt åpent som en mulighet. 

En temakveld med historien for bygda, både næringsmessig og samfunnsmessig, og også i forhold til historiske konflikter og annet kan være aktuelt. For dette må en kanskje dra inn eksterne krefter med historisk bakgrunn. 

Også botanikken og fuglelivet i området ble diskutert som mulige temaer for høsten.

  • Styret er enig om at vi bruker facebook-gruppa Hytteeiere i Storlidalen som informasjonskanal i tillegg til Storlidalen.no
  • Neste styremøte blir lørdag 12. august kl 17.00 på hytta til Trond i Sandbekkveien, etter den historiske vandringen tidligere på dagen.
  • Årsmøtet avholdes lørdag 9. september, med dugnad tidligere på dagen.

Trond Evanger

Styreleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *