Vedtektene

(Foto: Toralv Østvang)

Her er vedtektene for Storli Hytteeierforening, vedtatt 2. september 1996, revidert 28. september 2012.

§1 Storli Hytteeierforening (heretter kallet foreningen) har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og felles interesser. Foreningen skal søke om å opprette god kontakt med grunneiere og kommunens styrende organer. Foreningen er upolitisk.

§2 Foreningens virkefelt er begrenset til hyttetomter utskilt fra gnr. 155/1 (Negard), gnr. 156/1 (Utistu), gnr. 154/2 (Bortistu), gnr. 156/2 (Gjelhaugen), gnr. 156/3 (Ekkra), gnr. 154/1 (Ustigard), gnr 157/1 (Bårdsgården), gnr 158/1 (Vasli), gnr 159/1 (Haugen) i Oppdal kommune.

§3 Rett til medlemskap har hytteeiere innenfor ovennevnte område. Innmelding skjer til styret. Årskontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemsåret er kalenderåret. Årskontingenten betales forskuddsvis innen 31. mars. Styret kan beslutte at et medlem blir strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid. Oppsigelse av medlemskap må skje skriftlig før årets utløp.

§4 Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Formannen velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. Det velges 2 varamedlemmer i nummerorden for 1 år av gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt for­plikte sine medlemmer utover kontingenten.

Styret skal ikke behandle saker som har karakter av tvist mellom medlemmene med mindre begge parter ønsker at styret skal uttale seg.

§5 Ordinært årsmøte holdes innen 1. november. Kunngjøringen skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallingen sendes revidert regnskap samt redegjørelse for de saker som faller inn under pkt. e.

Ved årsmøtets konstituering velges møteleder og 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Årsmøtet behandler:

a. Styrets beretning (årsmelding).

b. Årsregnskap og revisors beretning.

c. Valg

–  Valg av formann for 1 år

–  Valg av styremedlemmer for 2 år

–  Valg av varamedlemmer for 1 år

–  Valg av valgkomité på 2 medlemmer og 1 varamedlem

–  Valg av revisor

d. Fastsettelse av kontingent

e. Øvrige innkomne saker

f. Eventuelt 1)

1) Det kan ikke fattes beslutning i saker som tas opp under dette punkt med mindre samtlige medlemmer er tilstede.

Ved avstemming har hvert medlem 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis; dog kan ingen stille med mere enn 1 fullmakt. Skriftlig avstemming holdes hvis det kreves.

Saker som medlemmer ønsker å fremme på årsmøtet, må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet avholdes.

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt; (Jfr § 7 og § 8). Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift eller kopi av protokollen sendes samtlige medlemmer.

§6 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette, og det oppgis hvilken sak som ønskes behandlet. Innkallingen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Innkallingen skjer med varsel på minst 14 – høyst 28 dager.

§7 Vedtektsendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§8 Foreningens oppløsning kan kun behandles på ordinært årsmøte og krever 3/4 av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal skje skriftlig. Ved oppløsning skal foreningens aktiva overdras til Lønset Idrettslag som kan disponere midlene fritt etter 3 år. Hvis det innen 3 år dannes en ny hytteeierforening, skal midlene overføres til denne.

Trondheim, 2. september 1996

Revidert §28. september 2012